Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ KINFEEL ESTATE

Σήμερα στη Λάρισα, την 24η Φεβρουαρίου του έτους 2021, η Γενική Συνέλευση της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας KINFEEL ESTATE με διακριτικό τίτλο «KINFEEL ESTATE Κοιν.Σ.Επ.», που εδρεύει στη Λάρισα και εκπροσωπείται νόμιμα από τη Διοικούσα Επιτροπή, εν προκειμένω δε από (α) την Πρόεδρο κ. Χάμου Ειρήνη του Θεοδώρου, (β) το Γραμματέα κ. Καρκαντό Πέτρο και (γ)  την Ταμία κ. Χάμου Φωτεινή, συνέταξε Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και Εργασίας με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

ΑΡΘΡΟ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Α) Ο παρών Κανονισμός αποτελεί τον εσωτερικό νόμο της KINFEEL ESTATE Κοιν.Σ.Επ. ώστε η λειτουργία της να διέπεται από πλήρη διαφάνεια. Δεσμεύει όλους τους συνεργάτες, το προσωπικό και τα μέλη της. Συγκεκριμένα δεσμεύει κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εισήλθε ως μέλος στην Κοιν.Σ.Επ., ανεξάρτητα από την ειδικότητα, τα καθήκοντα, τον τόπο παροχής της εργασίας και το βαθμό ή τη θέση που κατέχει. Επίσης ο προκείμενος Κανονισμός δεσμεύει εργαζόμενους, εθελοντές ή/και εξωτερικούς συνεργάτες που παρέχουν την εργασία τους με αμοιβή ή σύμβαση.

Β) Θεωρούνται ταυτόσημοι οι όροι «Μέλη», «Εργαζόμενοι», «Μισθωτοί», «Συνεργάτες», «Εθελοντές», «Απασχολούμενοι» και «Προσωπικό». Με τους όρους αυτούς νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεσμεύεται από τον παρόντα Κανονισμό σύμφωνα με τη διάταξη του Άρθρου 1 § Α. Με τον όρο «Κοιν.Σ.Επ.» νοείται στο εξής η «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας KINFEEL ESTATE»

Γ) Το κάθε μέλος της Κοιν.Σ.Επ. υποχρεούται να συνυπογράψει τον παρόντα Κανονισμό ενώ τα νέα μέλη υποχρεούνται στην υπογραφή του πριν την εγγραφή τους στην Κοιν.Σ.Επ. ώστε αυτή να οριστικοποιηθεί. Συμφωνείται ρητά πως η υπογραφή του προκείμενου Κανονισμού από κάθε νέο μέλος δεν αποτελεί τροποποίηση του παρόντος. Η τήρηση του παρόντος Κανονισμού είναι υποχρεωτική τόσο για την Κοιν.Σ.Επ. όσο και για το σύνολο των μελών, εθελοντών και συνεργατών της. Άγνοια των διατάξεων του Κανονισμού δε συγχωρείται.

Δ) Ο παρόν Κανονισμός θα πρέπει να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Κοιν.Σ.Επ. (www.kinfeelestate.eu) εντός τριάντα ημερών (30) ημερών από την υπογραφή του.

ΑΡΘΡΟ 2

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Οι «Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης με ΚΑΔ 68311000» αποτελούν την κύρια δραστηριότητα της Κοιν.Σ.Επ. και οι κάτωθι τις δευτερεύουσες:

 • Υπηρεσίες μεσιτείας αγαθών, με ΚΑΔ 66121200
 • Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, με ΚΑΔ 68321000
 • Υπηρεσίες διαχείρισης κτιρίων πολυκατοικιών, με ΚΑΔ 68321101

Η Κοιν.Σ.Επ. δύναται να προσθέσει ή/και να αφαιρέσει Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριοτήτων σύμφωνα με τον Καταστατικό σκοπό της, χωρίς να απαιτείται η τροποποίηση του παρόντος Κανονισμού.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΤΟΧΟΙ

Σκοπός της Κοιν.Σ.Επ. είναι η ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής, η ενδυνάμωση της τοπικής ανάπτυξης, η κοινωνική ενσωμάτωση ατόμων που ανήκουν σε κάθε είδους ομάδα του κοινωνικού πληθυσμού, των οποίων η συμμετοχή στην κοινωνική και οικονομική ζωή δυσχεραίνεται εξαιτίας κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων και ιδιαίτερα η προώθηση αυτών στην απασχόληση.

Κύρια επιδίωξη και στόχος αποτελεί η μεταφορά τεχνογνωσίας και στη συνέχεια η ανάπτυξη πολλαπλών νέων θέσεων σταθερής και αξιοπρεπούς εργασίας, οι οποίες θα προκύψουν σε τομείς όπως αυτοί περιγράφονται αναλυτικά στο Άρθρο 2 του προκείμενου Κανονισμού.

Η Κοιν.Σ.Επ. για να εξασφαλίσει την επιχειρηματική βιωσιμότητα της και να επιτύχει τους καταστατικούς σκοπούς και στόχους της, θέτει διά του παρόντος τον κάτωθι οικονομικό στόχο για το πρώτο διαχειριστικό έτος. Τα έσοδα από την άσκηση των δραστηριοτήτων της καθώς και από κάθε είδους επιχορηγήσεις θα πρέπει να ανέρχονται κατ’ ελάχιστο σε πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2021. Η πρόοδος του προαναφερόμενου οικονομικού στόχου θα εξετάζεται κατά αναλογία του σε μηνιαία βάση από τη Διοικούσα Επιτροπή και αρχής γενομένης από την υπογραφή του παρόντος Κανονισμού. Κατά το χρονικό διάστημα, το οποίο η Διοικούσα Επιτροπή θεωρήσει ότι ο στόχος είναι εφικτό να επιτευχθεί, τότε και μόνο τότε θα προβεί στη σύναψη συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις, όπως αυτές αναλύονται παρακάτω στο Άρθρο 4 του προκείμενου Κανονισμού, ενώ έως τότε η παροχή υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση των σκοπών της Κοιν.Σ.Επ. θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 9 § 5 του Καταστατικού.

Σε περίπτωση που επιτευχθεί ο προαναφερόμενος οικονομικός στόχος, η Κοιν.Σ.Επ. δια του παρόντος αποφασίζει την ετήσια αύξηση του κατά τριάντα επί τοις εκατό (+30%) για κάθε επόμενο διαχειριστικό  έτος, ενώ σε περίπτωση μη επίτευξης του, θα παραμένει στο προγενέστερο οικονομικό επίπεδο χωρίς ουδεμία προσαύξηση επί αυτού.

ΑΡΘΡΟ 4

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Για την εύρυθμη λειτουργία της Κοιν.Σ.Επ., την απρόσκοπτη επιχειρηματική της δραστηριότητα και την επίτευξη των στόχων όπως αυτοί αναφέρονται στο Άρθρο 3 του παρόντος Κανονισμού, κρίνεται ως επιτακτική ανάγκη, η παροχή των κάτωθι υπηρεσιών.

Α) Διαχείριση και συντονισμένες ενέργειες

Η Κοιν.Σ.Επ. διοικείται και εκπροσωπείται από τριμελή Διοικούσα Επιτροπή. Το αξίωμα μέλους της Διοικούσας Επιτροπής είναι τιμητικό και άμισθο. Η Διοικούσα Επιτροπή αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν την Κοιν.Σ.Επ. και οι αρμοδιότητες της περιγράφονται αναλυτικά στο Άρθρο 20 του Καταστατικού της Κοιν.Σ.Επ. καθώς και στον προκείμενο Κανονισμό.

Σε εξαίρεση των ανωτέρω η οικονομική διαχείριση γίνεται σε συνεργασία του Ταμία της Κοιν.Σ.Επ. και επιλεχθέντος εξωτερικού συνεργάτη, ο οποίος προσφέρει λογιστικές υπηρεσίες με αμοιβή, η οποία ανέρχεται σε εξήντα ευρώ (60,00€) ανά ημερολογιακό μήνα.

Β) Μεσιτεία ακίνητης περιουσίας ή/και αγαθών

Η Κοιν.Σ.Επ. ορίζει δια του παρόντος ότι οι υπηρεσίες μεσιτείας ακίνητης περιουσίας ή/και αγαθών θα παρέχονται από μέλη της Κοιν.Σ.Επ., τα οποία θα προσληφθούν με την αντίστοιχη ιδιότητα. Οι αρμοδιότητες του μέλους αναφορικά με τις υπηρεσίες μεσιτείας ακίνητης περιουσίας ή/και αγαθών θα περιγράφονται αναλυτικά στην αντίστοιχη σύμβαση εργασίας.

Βάσει σύμβασης που θα υπογραφεί, τα μέλη τα οποία θα παρέχουν τις προαναφερόμενες υπηρεσίες, θα λαμβάνουν αποδοχές ίσες με ποσοστό της τάξεως του πενήντα επί τοις εκατό (50%) επί του συνόλου της αμοιβής μη συμπεριλαμβανομένης Φ.Π.Α. που θα προκύπτει από οποιαδήποτε σύμβαση συνάπτουν σχετική με την πώληση ή μίσθωση και στο όνομα της Κοιν.Σ.Επ. Οι αποδοχές αφορούν οικειοθελείς παροχές όπως αυτές περιγράφονται στο Άρθρο 8 § Α του παρόντος Κανονισμού, καθώς και το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος εφόσον κατόπιν πρόσληψης μέλους, δημιουργούνται ασφαλιστικές υποχρεώσεις και οι αποδοχές υπόκεινται στις κρατήσεις που ορίζει ο νόμος.

Το μέλος που επιθυμεί να εργαστεί με την ιδιότητα του μεσίτη, θα πρέπει να προσκομίσει στην Διοικούσα Επιτροπή τα κάτωθι:

 • Αίτηση τεκμηρίωσης, στην οποία θα περιλαμβάνεται ατομικό σχέδιο δράσης προς έγκριση. Τα μέλη, τα οποία καταθέτουν την προαναφερόμενη αίτηση δηλώνουν αυτόματα ότι έχουν λάβει γνώση του παρόντος Κανονισμού και συναινούν, αναλαμβάνοντας την ευθύνη να συμμορφώνονται πλήρως με αυτόν.
 • Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πρόσληψη, σε πρωτότυπη μορφή. Στην περίπτωση που τα σχετικά δικαιολογητικά δεν προσκομισθούν κατά την πρόσληψη, λαμβάνονται υπ’ όψιν από τη στιγμή της μεταγενέστερης προσκομίσεως τους και σε καμία περίπτωση αναδρομικά από την έναρξη της απασχόλησης ενώ παράλληλα το μέλος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που παρέχει και δε μπορεί να έχει αξίωσης κατά της Κοιν.Σ.Επ. για πράξη ή παράλειψη της τελευταίας, η οποία έχει ως βάση την αναλήθεια ή ανακρίβεια της δηλώσεως του, έστω και αν αυτές οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια. Η μη υποβολή ή η ανακρίβεια των παραπάνω στοιχείων συνιστά βαρύ πειθαρχικό παράπτωμα και δύναται να επιφέρει την καταγγελία της εργασιακής σχέσης. Οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων θα πρέπει να γνωστοποιείται αμέσως από το μέλος στην Κοιν.Σ.Επ.
 • Υπογεγραμμένη δήλωση εμπιστευτικότητας και τήρησης και διαφύλαξης της ιδιωτικότητας όλων των δεδομένων της Κοιν.Σ.Επ., των πελατών της, του προσωπικού της και του δικτύου των με αυτήν επιχειρηματικών συνεργατών.

Τα μέλη, τα οποία θα λάβουν την ιδιότητα του μεσίτη, θα ενεργούν πράξεις σχετικές μόνο με τη δραστηριότητα της μεσιτείας που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της Κοιν.Σ.Επ. Οι μεσίτες θα αναλαμβάνουν υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της Κοιν.Σ.Επ. σχετικές μόνο με τη δραστηριότητα της μεσιτείας. Οι μεσίτες θα έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην Κοιν.Σ.Επ. και οφείλουν ιδίως να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Κοιν.Σ.Επ., να μην ενεργούν για δικό τους λογαριασμό, άμεσα ή έμμεσα, ή μέσω τρίτων ή για λογαριασμό τρίτου, πράξεις σχετικές με τον σκοπό της Κοιν.Σ.Επ. Οι μεσίτες δεν επιτρέπεται να παίρνουν από τρίτους (πελάτες, προμηθευτές κοκ) άμεσα ή έμμεσα, κάθε μορφής δώρο ή αμοιβή ή άλλα ωφελήματα. Πράξεις των μεσιτών εκτός αυτών που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό δε δεσμεύουν την Κοιν.Σ.Επ. απέναντι σε τρίτους.

Τέλος, οι μεσίτες υποχρεούνται να γνωστοποιούν άμεσα οποιαδήποτε ανάθεση, συνεργασία ή/και σύναψη σύμβασης μίσθωσης ή πώλησης με/σε τρίτο στην Κοιν.Σ.Επ., ώστε η τελευταία να εκδίδει τις αντίστοιχες διαμεσιτικές εντολές καθώς και τα αντίστοιχα παραστατικά παροχής υπηρεσιών προς τους πελάτες. Η μη έγκαιρή ενημέρωση και γνωστοποίηση συνιστά βαρύ πειθαρχικό παράπτωμα και στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οποιοδήποτε μέλος έδρασε για δικό του οικονομικό ή μη συμφέρον, η Διοικούσα Επιτροπή της Κοιν.Σ.Επ. θα κινεί αυτοδίκαια τις κάτωθι πειθαρχικές και μη διαδικασίες ή μέρος αυτών:

 • Κάλεσμα σε απολογία
 • Καταγγελία της εργασιακής σύμβασης
 • Διαγραφή του μέλους από την Κοιν.Σ.Επ.
 • Καταγγελία στις φορολογικές αρχές και κάθε αρμόδια κρατική υπηρεσία

Ρητά συμφωνείται ότι η άρνηση απολογίας ή η εκπρόθεσμη υποβολή της δεν εμποδίζει την πρόοδο της πειθαρχικής διαδικασίας. Η άσκηση δε πειθαρχικής διώξεως ή/και η επιβολή πειθαρχικής ποινής είναι ανεξάρτητη από την ποινική δίωξη και το δικαίωμα να απαιτηθεί αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας.

Γ) Γραμματειακή υποστήριξη

Η Κοιν.Σ.Επ. ορίζει δια του παρόντος ότι η υπηρεσία γραμματειακής υποστήριξης θα παρέχεται αποκλειστικά από μέλος της Κοιν.Σ.Επ., το οποίο θα προσληφθεί με την αντίστοιχη ιδιότητα και για διάστημα όχι μικρότερο των έξι (6) μηνών. Η επιλογή του μέλους θα γίνεται αποκλειστικά κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας από τη Διοικούσα Επιτροπή όποτε και εάν αυτή το κρίνει απαραίτητο. Η απόφαση θα λαμβάνεται πάντα με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών της Διοικούσας Επιτροπής της Κοιν.Σ.Επ. και δύναται να παρθεί σε προγενέστερο χρόνο από αυτόν της πρόσληψης. Σε περίπτωση ισοψηφίας των παρόντων μελών της Διοικούσας επιτροπής, θα επαναλαμβάνεται ανοιχτή ψηφοφορία όπου θα υπερισχύει η ψήφος της Προέδρου. Οι αρμοδιότητες του μέλους αναφορικά με την υπηρεσία γραμματειακής υποστήριξης θα περιγράφονται αναλυτικά στην αντίστοιχη σύμβαση εργασίας.

Βάσει σύμβασης που θα υπογραφεί, το μέλος το οποίο θα παρέχει την προαναφερόμενη υπηρεσία, θα λαμβάνει αμοιβή, η οποία θα είναι ανάλογη του ωραρίου εργασίας του και των εσόδων της Κοιν.Σ.Επ. και θα αντιστοιχεί σε:

 • Τριακόσια ευρώ (300,00€) για μερική απασχόληση, σε περίπτωση που η Κοιν.Σ.Επ. δεν έχει επιτύχει τον ετήσιο οικονομικό στόχο της όπως αυτός περιγράφεται στο Άρθρο 3 του παρόντος Κανονισμού.
 • Αποδοχές ισοδύναμες με ποσοστό της τάξεως του δέκα πέντε επί τοις εκατό (15%) για την πλήρη απασχόληση, σε περίπτωση που η Κοιν.Σ.Επ. έχει επιτύχει τον ετήσιο οικονομικό στόχο της όπως αυτός περιγράφεται στο Άρθρο 3 του παρόντος Κανονισμού.

Οι αποδοχές αφορούν οικειοθελείς παροχές όπως αυτές περιγράφονται στο Άρθρο 8 § Α του παρόντος Κανονισμού, καθώς και το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος εφόσον κατόπιν πρόσληψης μέλους, δημιουργούνται ασφαλιστικές υποχρεώσεις και οι αποδοχές υπόκεινται στις κρατήσεις που ορίζει ο νόμος.

Το μέλος που επιθυμεί να εργαστεί με καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης, θα πρέπει να προσκομίσει στην Διοικούσα Επιτροπή τα κάτωθι:

 • Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πρόσληψη, σε πρωτότυπη μορφή. Στην περίπτωση που τα σχετικά δικαιολογητικά δεν προσκομισθούν κατά την πρόσληψη, λαμβάνονται υπ’ όψιν από τη στιγμή της μεταγενέστερης προσκομίσεως τους και σε καμία περίπτωση αναδρομικά από την έναρξη της απασχόλησης ενώ παράλληλα το μέλος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που παρέχει και δε μπορεί να έχει αξίωσης κατά της Κοιν.Σ.Επ. για πράξη ή παράλειψη της τελευταίας, η οποία έχει ως βάση την αναλήθεια ή ανακρίβεια της δηλώσεως του, έστω και αν αυτές οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια. Η μη υποβολή ή η ανακρίβεια των παραπάνω στοιχείων συνιστά βαρύ πειθαρχικό παράπτωμα και δύναται να επιφέρει την καταγγελία της εργασιακής σχέσης. Οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων θα πρέπει να γνωστοποιείται αμέσως από το μέλος στην Κοιν.Σ.Επ.
 • Υπογεγραμμένη δήλωση εμπιστευτικότητας και τήρησης και διαφύλαξης της ιδιωτικότητας όλων των δεδομένων της Κοιν.Σ.Επ., των πελατών της, του προσωπικού της και του δικτύου των με αυτήν επιχειρηματικών συνεργατών.

Δ) Συντονισμός μεσιτείας

Η Κοιν.Σ.Επ. ορίζει δια του παρόντος ότι ο συντονιστής μεσιτείας σε κάθε γεωγραφική περιοχή θα είναι μέλος της Κοιν.Σ.Επ., το οποίο θα προσληφθεί με την αντίστοιχη ιδιότητα και για διάστημα όχι μικρότερο των έξι (6) μηνών. Η επιλογή του μέλους θα γίνεται αποκλειστικά κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας από τη Διοικούσα Επιτροπή όποτε και εάν αυτή το κρίνει απαραίτητο. Η απόφαση θα λαμβάνεται πάντα με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών της Διοικούσας Επιτροπής της Κοιν.Σ.Επ. και δύναται να παρθεί σε προγενέστερο χρόνο από αυτόν της πρόσληψης. Σε περίπτωση ισοψηφίας των παρόντων μελών της Διοικούσας επιτροπής, θα επαναλαμβάνεται ανοιχτή ψηφοφορία όπου θα υπερισχύει η ψήφος της Προέδρου.

Βάσει σύμβασης που θα υπογραφεί, το μέλος το οποίο θα παρέχει την προαναφερόμενη υπηρεσία, θα λαμβάνει αμοιβή, η οποία θα είναι ανάλογη του ωραρίου εργασίας του και των εσόδων της Κοιν.Σ.Επ. και θα αντιστοιχεί σε:

 • Τριακόσια ευρώ (300,00€) για μερική απασχόληση, σε περίπτωση που η Κοιν.Σ.Επ. δεν έχει επιτύχει τον ετήσιο οικονομικό στόχο της όπως αυτός περιγράφεται στο Άρθρο 3 του παρόντος Κανονισμού.
 • Αποδοχές ισοδύναμες με ποσοστό της τάξεως του δέκα πέντε επί τοις εκατό (15%) για την πλήρη απασχόληση, σε περίπτωση που η Κοιν.Σ.Επ. έχει επιτύχει τον ετήσιο οικονομικό στόχο της όπως αυτός περιγράφεται στο Άρθρο 3 του παρόντος Κανονισμού.

Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. συμφωνούν ομόφωνα ότι ο συντονισμός μεσιτείας αποτελεί μεν αναγκαιότητα για την επίτευξη των στόχων της, χωρίς ωστόσο να απαιτείται σε πολύωρη καθημερινή βάση. Ως εκ τούτου, ο κάθε συντονιστής μεσιτείας δύναται να συνεχίζεται να εργάζεται με μερική απασχόληση ακόμη και σε περίπτωση που η Κοιν.Σ.Επ. έχει επιτύχει τον ετήσιο οικονομικό στόχο της όπως αυτός περιγράφεται στο Άρθρο 3 του παρόντος Κανονισμού. Η απόφαση θα λαμβάνεται πάντα με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών της Διοικούσας Επιτροπής της Κοιν.Σ.Επ.

Το μέλος που επιθυμεί να εργαστεί με την ιδιότητα του συντονιστή, θα πρέπει να προσκομίσει στην Διοικούσα Επιτροπή τα κάτωθι:

 • Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πρόσληψη, σε πρωτότυπη μορφή. Στην περίπτωση που τα σχετικά δικαιολογητικά δεν προσκομισθούν κατά την πρόσληψη, λαμβάνονται υπ’ όψιν από τη στιγμή της μεταγενέστερης προσκομίσεως τους και σε καμία περίπτωση αναδρομικά από την έναρξη της απασχόλησης ενώ παράλληλα το μέλος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που παρέχει και δε μπορεί να έχει αξίωσης κατά της Κοιν.Σ.Επ. για πράξη ή παράλειψη της τελευταίας, η οποία έχει ως βάση την αναλήθεια ή ανακρίβεια της δηλώσεως του, έστω και αν αυτές οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια. Η μη υποβολή ή η ανακρίβεια των παραπάνω στοιχείων συνιστά βαρύ πειθαρχικό παράπτωμα και δύναται να επιφέρει την καταγγελία της εργασιακής σχέσης. Οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων θα πρέπει να γνωστοποιείται αμέσως από το μέλος στην Κοιν.Σ.Επ.
 • Υπογεγραμμένη δήλωση εμπιστευτικότητας και τήρησης και διαφύλαξης της ιδιωτικότητας όλων των δεδομένων της Κοιν.Σ.Επ., των πελατών της, του προσωπικού της και του δικτύου των με αυτήν επιχειρηματικών συνεργατών.

Ε) Σχεδιασμός και προώθηση υπηρεσιών

Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. συμφωνούν ότι οι υπηρεσίες σχεδιασμού και προώθησης των υπηρεσιών της αποτελούν μεν αναγκαιότητα για την επίτευξη των στόχων της, χωρίς ωστόσο να απαιτούνται σε καθημερινή βάση. Ως εκ τούτου, η Κοιν.Σ.Επ. ορίζει διά του παρόντος ότι οι υπηρεσίες σχεδιασμού και προώθησης θα παρέχονται από εξωτερικό συνεργάτη με σύμβαση συνεργασίας οχτώ (8) ετών. Η επιλογή του συνεργάτη θα γίνεται αποκλειστικά κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας από τη Διοικούσα Επιτροπή όποτε και εάν αυτή το κρίνει απαραίτητο. Η απόφαση θα λαμβάνεται πάντα με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών της Διοικούσας Επιτροπής της Κοιν.Σ.Επ. και δύναται να παρθεί σε προγενέστερο χρόνο από αυτόν της υπογραφής σύμβασης συνεργασίας. Σε περίπτωση ισοψηφίας των παρόντων μελών της Διοικούσας επιτροπής, θα επαναλαμβάνεται ανοιχτή ψηφοφορία όπου θα υπερισχύει η ψήφος της Προέδρου.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ο συνεργάτης, ο οποίος θα επιλεχθεί, θα πρέπει να παρουσιάσει χαρτοφυλάκιο στη Διοικούσα Επιτροπή, σχετικό με:

 • Το σχεδιασμό εταιρικής ταυτότητας της Κοιν.Σ.Επ.
 • Την ανάπτυξη, διαχείριση και συντήρηση της εταιρικής ιστοσελίδας και των εταιρικών emails της Κοιν.Σ.Επ.
 • Την προώθηση και διαφήμιση των υπηρεσιών της Κοιν.Σ.Επ.

Βάσει σύμβασης συνεργασίας που θα υπογραφεί, ο επιλεχθέν συνεργάτης θα έχει στη διάθεση του προς διαχείριση, έναν ετήσιο προϋπολογισμό ο οποίος θα αντιστοιχεί σε ποσοστό έως τριάντα επί τοις εκατό (30%) των συνολικών εσόδων της Κοιν.Σ.Επ. μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού, την προμήθεια αναλώσιμων (επαγγελματικές κάρτες, φυλλάδια κοκ) και την προώθηση των υπηρεσιών της Κοιν.Σ.Επ. Η αμοιβή του δύναται να αυξηθεί κατόπιν αιτιολογημένων εξόδων σχετικών με την προώθηση των υπηρεσιών της Κοιν.Σ.Επ. Η εκάστοτε αμοιβή θα λαμβάνεται από τον επιλεχθέντα συνεργάτη, εφόσον ο τελευταίος έχει προσκομίσει στην Κοιν.Σ.Επ., το αντίστοιχο παραστατικό παροχής υπηρεσιών.

ΣΤ) Παροχή τεχνογνωσίας και αναγνωρισιμότητας

Ήδη δια του παρόντος η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία με την επωνυμία «KINFEEL I.K.E.», ως ιδρυτικό μέλος της Κοιν.Σ.Επ. παραχωρεί το εμπορικό σήμα της και συγκεκριμένα το εικαστικό τμήμα του λογοτύπου καθώς και το λεκτικό της, στην τελευταία, με σκοπό την αναγνώριση των υπηρεσιών και την ενίσχυση της θέσης της νεοσύστατης Κοιν.Σ.Επ. στην ενιαία αγορά μέσω της χρήσης πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τα μέλη της  Κοιν.Σ.Επ. αποδεχόμενα τη γενναιόδωρη προσφορά, συμφωνούν ομόφωνα στη σύναψη σύμβασης συνεργασίας μεταξύ της Κοιν.Σ.Επ. και της KINFEEL Ι.Κ.Ε., όπου η τελευταία θα επιλεχθεί ως εξειδικευμένος σύμβουλος μεσιτείας για την παροχή τεχνογνωσίας. Η KINFEEL I.K.E. έχοντας ήδη μία καταξιωμένη επαγγελματική πορεία σε δραστηριότητες όπως η μεσιτεία και διαχείριση ακινήτων, συμφωνεί να παρέχει όλη την τεχνογνωσία που απέκτησε στη νεοσύστατη Κοιν.Σ.Επ. βάσει σύμβασης.

Επιπλέον, βάσει της σύμβασης συνεργασίας που θα υπογραφεί, ορίζεται ότι η KINFEEL I.K.E. θα έχει στη διάθεση της, έναν ετήσιο προϋπολογισμό ο οποίος θα αντιστοιχεί σε ποσοστό έως τριάντα επί τοις εκατό (30%) των συνολικών εσόδων της Κοιν.Σ.Επ. μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η εκάστοτε αμοιβή θα λαμβάνεται από την KINFEEL I.K.E., εφόσον η τελευταία έχει προσκομίσει στην Κοιν.Σ.Επ., το αντίστοιχο παραστατικό παροχής υπηρεσιών.

Τέλος, τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για την προσφορά της KINFEEL I.K.E. και στο πλαίσιο της ελεύθερης ανταλλαγής πληροφοριών και συνεργασίας, συμφωνούν ομόφωνα στην εξαίρεση της τελευταίας από τις διατάξεις του Άρθρου 8 του Καταστατικού, του Άρθρου 4 § Β και του Άρθρου 7 § Ζ του παρόντος Κανονισμού καθώς και κάθε σχετική διάταξη που αφορά τον ανταγωνισμό, λόγω του ρόλου του εξειδικευμένου σύμβουλου μεσιτείας, που η KINFEEL I.K.E. θα κατέχει. Κατόπιν τούτου η KINFEEL I.K.E. δύναται να δρα αυτόνομα ή/και σε συνεργασία με την Κοιν.Σ.Επ. για την εκπλήρωση του συνόλου των καταστατικών σκοπών της.

ΑΡΘΡΟ 5

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Κανένα μέλος της Κοιν.Σ.Επ. δε δύναται να κατέχει παράλληλα δύο παραγωγικές θέσεις κατά την ίδια χρονική περίοδο. Δια του παρόντος ως μη παραγωγικές θέσεις ορίζονται αυτές, οι οποίες αφορούν: α) Εθελοντισμό, β) Συντονισμό και γ) Τιμητικό αξίωμα οποιοδήποτε μέλους στη Διοικούσα Επιτροπή.

Στην περίπτωση μη παροχής εργασίας από τον εργαζόμενο οι αποδοχές του περικόπτονται ανάλογα, εκτός εάν ο νόμος ορίζει ρητά το αντίθετο. Οι μηνιαίες αποδοχές των εργαζομένων καταβάλλονται δεδουλευμένες το βραδύτερο την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου ημερολογιακού μήνα στον τραπεζικό λογαριασμό μισθοδοσίας του εκάστου εργαζόμενου, τηρούμενου σε τράπεζα που θα υποδείξει η Κοιν.Σ.Επ. Λοιπές προκαταβολές αποδοχών δύναται να γίνονται μόνο κατόπιν έγκρισης της Διοικούσας Επιτροπής.

Η Κοιν.Σ.Επ. είναι υποχρεωμένη να χορηγεί σε κάθε εργαζόμενο, που απολύεται ή αποχωρεί με τη θέληση του, και εφόσον ο τελευταίος το ζητήσει, πιστοποιητικό για το είδος και τη διάρκεια της εργασίας του. Αποκλείεται απολύτως η χορήγηση σε τρίτο πρόσωπο πιστοποιητικού ή βεβαιώσεως που αφορούν τον εργαζόμενο χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση του, εκτός εάν υπάρχει αντίθετη πρόβλεψη στο νόμο.

Εργαζόμενος που αποχωρεί, καθ’ οποιονδήποτε τρόπο από την Κοιν.Σ.Επ., οφείλει να παραδώσει σε όποιον του υποδειχθεί από την Κοιν.Σ.Επ. και σε πλήρη τάξη όλα τα έγγραφα, σημειώματα, ταυτότητα, υλικά και εργαλεία, χρήματα, κάρτες καυσίμων και πιστωτικές, κινητά τηλέφωνα και εξαρτήματα αυτών, κλειδιά, αυτοκίνητο, ενδυμασίες, στολές και λοιπά περιουσιακά στοιχεία της Κοιν.Σ.Επ, που του είχε εμπιστευθεί η τελευταία κατά τη διάρκεια ισχύος της εργασιακής του σχέσης και για την εκτέλεση των εργασιακών του καθηκόντων.

ΑΡΘΡΟ 6

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Η Κοιν.Σ.Επ. έχει ως στόχο, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και στη συνέχεια την επίτευξη συνεργειών που θα οδηγήσουν στη δημιουργία ομάδων εργασίας ισότιμων σχέσεων παραγωγής για την ενασχόληση με:

 • Παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών, διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και εν γένει παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών αποκατάστασης για ανέργους,
 • Κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση ακίνητης περιουσίας με κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια και στοχεύοντας σε πιθανές συνέργειες με δήμους, φορείς και συλλόγους για περιβαλλοντική, αισθητική και χρηστική αναβάθμιση των τοπικών κοινωνιών,
 • Ανάπτυξη επενδυτικών πρωτοβουλιών με βάση την περιβαλλοντική αναβάθμιση των οικισμών και του κτιριακού αποθέματος,
 • Δημιουργία μοντέλων ανακύκλωσης και κάθε είδους περιβαλλοντικές και οικολογικές δραστηριότητες με βάση την προώθηση της αειφορίας του περιβάλλοντος,
 • Δημιουργία ενός δικτύου ευρύτερης συνεργασίας και ανάπτυξης δεξιοτήτων υπό το πρίσμα της κοινωνικής ισότητας, της οικονομικής ισότητας καθώς και της ισότητας των φύλων.

Για την επίτευξη του στόχου της, η Κοιν.Σ.Επ. ενθαρρύνει την ενεργή συμμετοχή των μελών της προάγοντας την εθελοντική δράση. Ωστόσο τα προγράμματα εθελοντικής εργασίας αφορούν μέλη και μη μέλη της Κοιν.Σ.Επ., τα οποία δύναται να απασχοληθούν αμισθί, σε μη παραγωγική θέση με σκοπό την απόκτηση της απαραίτητης τεχνογνωσίας και εμπειρίας ώστε να μπορούν να συνάψουν έμμισθη σύμβαση με την Κοιν.Σ.Επ. σε εύλογο χρονικό διάστημα. Η πρόσκληση των εθελοντών θα γίνεται βάσει των διατάξεων του Άρθρου 10 του Καταστατικού της Κοιν.Σ.Επ. και θα τηρούνται πιστά οι προϋποθέσεις που περιγράφονται αναλυτικά σε αυτό.

ΑΡΘΡΟ 7

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. οφείλουν:

Α) Να είναι ακριβείς όσον αφορά την τήρηση των χρονικών ορίων της εργασίας τους είτε αφορά εθελοντική εργασία είτε εργασία με αποδοχές. Ειδικότερα να είναι ακριβείς στην ώρα που προσέρχονται στην εργασία και στην ώρα που αποχωρούν από αυτή και να τηρούν πιστά το ωράριο εργασίας όπως αυτό ορίζεται ανάλογα με την εργασιακή ιδιότητα του κάθε μέλους. Επιπλέον οφείλουν να είναι ευπρεπείς στην εμφάνιση και ιδιαιτέρως εκείνοι που έρχονται σε επαφή με το κοινό. Τέλος, το κάθε μέλος οφείλει να καταβάλλει τη μεγαλύτερη δυνατή επιμέλεια για την επίτευξη των στόχων της Κοιν.Σ.Επ. όπως αυτοί αναλυτικά περιγράφονται στο Άρθρο 3 του παρόντος Κανονισμού.

Β) Να εκτελούν άμεσα και με ακρίβεια τις προφορικές και γραπτές εντολές της Διοικούσας Επιτροπής. Σε περίπτωση που οι οδηγίες που τους δίνονται είναι, κατά τη γνώμη τους, αντίθετες με άλλες διατάξεις και γενικά οδηγίες της Κοιν.Σ.Επ. έχουν το δικαίωμα να αναφέρουν τούτο εγγράφως, σεβόμενοι πάντοτε την εκάστοτε υφιστάμενη ιεραρχία.

Γ) Να διαφυλάσσουν και να διατηρούν καθαρές τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό, να κάνουν καλή χρήση των περιουσιακών στοιχείων της Κοιν.Σ.Επ. και των στοιχείων που τους παραχωρήθηκαν προς διευκόλυνση εκτελέσεως της εργασίας τους.

Ε) Να γνωρίζουν και να τηρούν αυστηρά τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας που ορίζει ο Νόμος, κάθε πρόσκαιρη κρατική ή μη διάταξη καθώς επίσης και τις οδηγίες και εντολές της Κοιν.Σ.Επ., οι οποίες δίδονται είτε προφορικά είτε εγγράφως και αφορούν την ασφάλεια, την υγεία και την προστασία της σωματικής ακεραιότητας τόσο των μελών της όσο και πελατών ή τρίτων. Τα μέλη οφείλουν ιδίως να γνωρίζουν και να τηρούν αυστηρά τους κανονισμούς πυρασφάλειας των χώρων της Κοιν.Σ.Επ. και ασφάλειας της εργασίας.

ΣΤ) Να εκπαιδεύονται και να αποκτούν την κρίσιμη εμπειρία ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της Κοιν.Σ.Επ. όπως αυτοί αναλυτικά περιγράφονται στο Άρθρο 3 του παρόντος Κανονισμού. Υποχρεούνται επίσης να συμμετέχουν ενεργά ως εκπαιδευόμενοι ή εκπαιδευτές σε εκπαιδευτικά προγράμματα κατάρτισης που θα οργανώνει ή θα υποδεικνύει η Κοιν.Σ.Επ. για την επαγγελματική πρόοδο των μελών ή/και για την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία και οργάνωση της Κοιν.Σ.Επ. σε οποιαδήποτε ημέρα, ώρα ή τόπο, απαιτείται.

Ζ) Να μη παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε πελάτες, σε άλλους εργοδότες, ή να είναι μέλη οποιασδήποτε άλλης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης. όταν το έργο τους έρχεται σε αντίθεση με τα επιχειρηματικά συμφέροντα της παρούσας Κοιν.Σ.Επ. και ιδίως οι μεσίτες της Κοιν.Σ.Επ. όπως οι υποχρεώσεις τους αναλυτικά περιγράφονται στο Άρθρο 4 § Β του παρόντος Κανονισμού, με εξαίρεση την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία με την επωνυμία «KINFEEL I.K.E.» για τους λόγους περιγράφονται στο Άρθρο 4 § ΣΤ.

Η) Να αναγνωρίζουν ότι οποιοδήποτε είδους εφευρέσεις, νέες μέθοδοι, λογισμικό και εν γένει οποιαδήποτε πνευματική ή μη επινόηση των μελών της Κοιν.Σ.Επ. που έχουν σχέση με τη δραστηριότητα της Κοιν.Σ.Επ. όπως αυτή αναλυτικά περιγράφεται στο Άρθρο 2 του παρόντος Κανονισμού και όπως αυτή δύναται να τροποποιηθεί με τροποποίηση του καταστατικού της ή/και την προσθήκη νέων κωδικών αριθμών δραστηριότητας, έγιναν στα πλαίσια της ενασχόλησης τους στην Κοιν.Σ.Επ. και για λογαριασμό της. Ως εκ τούτου, το σύνολο των ανωτέρω θα θεωρούνται ιδιοκτησία της Κοιν.Σ.Επ. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τις εφευρέσεις και τα πνευματικά δικαιώματα.

ΑΡΘΡΟ 8

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Α) Η Κοιν.Σ.Επ. υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις της, οι οποίες θα προκύπτουν από τις συλλογικές και ατομικές συμβάσεις.

Β) Η Κοιν.Σ.Επ. υποχρεούται να καταβάλλει τις αποδοχές των εργαζομένων τακτικά και εφόσον έχουν αφαιρεθεί από αυτές, οι κρατήσεις που επιτρέπει ο Νόμος π.χ. κρατήσεις για την κοινωνική ασφάλιση, κρατήσεις φόρου εισοδήματος, κρατήσεις για τυχόν επιβληθέντα πρόστιμα, κρατήσεις για αποκατάσταση ζημιών από δόλο (άρθρο 664 ΑΚ) κοκ

Γ) Η Κοιν.Σ.Επ. υποχρεούται να ασκεί το διευθυντικό δικαίωμα κατά τρόπο σύμφωνο με το Νόμο και τον παρόντα κανονισμό, την καλή πίστης και τα εύλογα συμφέροντα της.

ΑΡΘΡΟ 9

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΧΕΣ

Α) Η Κοιν.Σ.Επ. μπορεί να αποφασίζει και να χορηγεί σε όλο το προσωπικό, σε ομάδες εργαζομένων ή/και σε μεμονωμένους εργαζομένους, πρόσθετες οικειοθελείς παροχές (βραβεία καλής αποδόσεως, επιδόματα πωλήσεων, bonus, πριμ κοκ), με κριτήρια που η Διοικούσα Επιτροπή της Κοιν.Σ.Επ. θα καθαρίζει και θα εκτιμά ανάλογα σε κάθε περίπτωση εργαζομένου ή κατηγορίας εργαζομένων.

Β) Για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της Κοιν.Σ.Επ. και προς διευκόλυνση εκτελέσεως της εργασίας των μελών είναι δυνατόν να χορηγούνται στους τελευταίους π.χ. εταιρικό αυτοκίνητοι, εταιρικό κινητό τηλέφωνο κοκ. Προς αποκατάσταση των δαπανών που πραγματοποιούνται για υπηρεσιακούς λόγους, η Κοιν.Σ.Επ. δύναται να καταβάλλει στα μέλη, κατόπιν αποδόσεως σχετικού λογαριασμού, π.χ. έξοδα μετακινήσεων, έξοδα καυσίμων κοκ.

Τα ποσά που θα καταβάλλει μηνιαίως για όλους τους παραπάνω λόγους δεν έχουν μισθολογικό χαρακτήρα κι η χορήγηση τους δε δεσμεύει την Κοιν.Σ.Επ. για το μέλλον. Η Κοιν.Σ.Επ. διατηρεί ρητά το δικαίωμα να ανακαλεί, καταργεί ή τροποποιεί οποτεδήποτε τις παροχές αυτές, κατά την ελεύθερη κρίση της και σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της. Ως εκ τούτου, η περικοπή τους δε συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας.

ΑΡΘΡΟ 10

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Α) Η Κοιν.Σ.Επ. μπορεί να χορηγεί στο προσωπικό άδειες με αποδοχές, κατά την αποκλειστική κρίση της Διοικούσας Επιτροπής, προς επιμόρφωση ή/και κατάρτιση των μελών σε θέματα συναφή με τις δραστηριότητες της.

Β) Για την παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή άλλων σπουδών εξειδίκευσης, η Κοιν.Σ.Επ. δύναται να καταβάλλει τα έξοδα ή μέρος αυτών. Στην περίπτωση αυτή, το μέλος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραμείνει στην Κοιν.Σ.Επ. ως μέλος ή/και εργαζόμενος μετά τη λήξη των προγραμμάτων ή άλλων σπουδών εξειδίκευσης και για όσο χρόνο θα συμφωνείται ανά περίπτωση. Σε περίπτωση αθετήσεως της υποχρέωσης αυτής εκ μέρους του μέλους, η Κοιν.Σ.Επ. επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να ζητήσει τμήμα των εξόδων που κατέβαλε ή/και αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας της σύμφωνα με το Νόμο, τις ειδικότερες συμφωνίες και τον παρόντα Κανονισμό.

ΑΡΘΡΟ 11

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο παρών Κανονισμός ορίζει τη λειτουργία της Κοιν.Σ.Επ. και τις υποχρεώσεις των μελών και συνεργατών της ενώ παράλληλα συμπληρώνει το Καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ., την κάθε σύμβαση εθελοντικής εργασίας καθώς και την ατομική σύμβαση εργασίας κάθε εργαζομένου. Οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου λύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Οι συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου λύονται ιδίως με καταγγελία εκατέρου των συμβαλλομένων μερών, διεπόμενη από τις εκάστοτε διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Ευνοϊκότεροι τυχόν όροι σε οποιαδήποτε σύμβαση της Κοιν.Σ.Επ. με μέλη της ή/και τρίτους, υπερισχύουν του προκείμενου Κανονισμού, εφ’ όσον αποδεικνύονται εγγράφως.

Η τυχόν μη πλήρης και εξαντλητική άσκηση από τη Διοικούσα Επιτροπή των δικαιωμάτων που απορρέουν από τον παρόντα Κανονισμό δε συνιστά κατάργηση ή αποδυνάμωση των δικαιωμάτων αυτών.

Η Διοικούσα Επιτροπή της Κοιν.Σ.Επ. δύναται να τροποποιήσει τον παρόντα Κανονισμό, έχοντας σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών της. Σε περίπτωση ισοψηφίας θα υπερισχύει η ψήφος της Προέδρου. Οι ανακοινώσεις, οι προσκλήσεις σε Γενική Συνέλευση, οι οικονομικές καταστάσεις, οι εκθέσεις διαχείρισης της Διοικούσας Επιτροπής, οι εγκύκλιοι και κάθε είδους τροποποίηση του παρόντος Κανονισμού θα αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της Κοιν.Σ.Επ. (www.kinfeelestate.eu) και δε δύναται να αντιταχθεί στην Κοιν.Σ.Επ. άγνοια αυτών των οποίων έχουν αναρτηθεί κατά τα προβλεπόμενα ανωτέρω.

Θέλω ένα επικυρώμενο αντίγραφο του Κανονισμού

Πίσω στην Αρχική