Εντολή Υπόδειξης Ακινήτου (Σύμβαση Μεσιτείας)

Σήμερα,  ________________, ___ / ___ / 20___ στην πόλη ________________________ οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:


Α) Αφενός, η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ KINFEEL ESTATE» και τον διακριτικό τίτλο «KINFEEL ESTATE ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» με δραστηριότητα τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, η οποία εδρεύει επί οδού Παπακυριαζή αρ. 37-43, 41222 του Δήμου Λαρισαίων του Νομού Λάρισας, με Α.Φ.Μ.: 996776442 της Δ.Ο.Υ.: Λάρισας και Α.ΓΕ.Μ.Κ.Ο.: 000193103071, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από την Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής κα Χάμου Ειρήνη του Θεοδώρου, δυνάμει του από 03-02-2021 καταστατικού συμβολαίου Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας, εφεξής η “ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΣ” και


Β) Αφετέρου ο/η __________________________________________, του ______________________________, κάτοικος: ______________________________, οδός/αριθμός: ______________________________________________, επάγγελμα: ______________________________, με Α.Δ.Τ.: _________________________________________________ και Α.Φ.Μ.: ______________________________ της Δ.Ο.Υ.: ______________________________ και στοιχεία επικοινωνίας Email: ______________________________ και τηλέφωνο: ______________________________, ο/η οποίος/α συμβάλλεται στο παρόν ατομικά ή/και δια λογαριασμό επιχείρησης ως νόμιμος εκπρόσωπος της, εφεξής ο/η “ΕΝΤΟΛΕΑΣ”,


Υπέγραψαν από κοινού την παρούσα σύμβαση, η οποία διέπεται από τους κάτωθι όρους.
Δεδομένου ότι :


Ο/Η ΕΝΤΟΛΕΑΣ ως υποψήφιος/α αγοραστής-τρια/μισθωτής-τρια ανέθεσε στην ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟ την υπόδειξη ακινήτων με σκοπό την αγορά/μίσθωση, η ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΣ θα του/της υποδείξει τα κάτωθι σημειωμένα ακίνητα με τα εξής στοιχεία:
Α) Είδος: _________________, Διεύθυνση: __________________________________, Μίσθωμα/Τιμή: _____________€
Β) Είδος: _________________, Διεύθυνση: __________________________________, Μίσθωμα/Τιμή: _____________€
Γ) Είδος: _________________, Διεύθυνση: __________________________________, Μίσθωμα/Τιμή: _____________€

Ο/Η ΕΝΤΟΛΕΑΣ δηλώνει ότι τα προαναφερόμενα ακίνητα του/της υποδεικνύονται για πρώτη φορά και στην περίπτωση που καταρτιστεί τελικά κύρια σύμβαση ή επέλθει προφορική συμφωνία για κάποιο από αυτά ή/και άλλου ακίνητου του ίδιου ιδιοκτήτη, είτε στο δικό του/της όνομα, είτε σε μέλος της οικογενείας του/της, είτε στο όνομα λοιπών οικείων, συνεργατών, συνεταίρων, είτε εταιρίας από την οποία έλκει συμφέροντα ένας εξ αυτών, υποχρεούται να καταβάλλει τη μεσιτική αμοιβή στην ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟ, η οποία ορίζεται σε
α) ποσοστό της τάξης του __________________ επί τοις εκατό (______%) επί της συνολικής πραγματικής αγοραίας αξίας της κυρίας συμβάσεως πλέον του νόμιμου Φ.Π.Α. 24%  για την αγορά ή
β) ένα (1) μίσθωμα πλέον του νόμιμου Φ.Π.Α. 24% (______€ + 24% Φ.Π.Α.) για τη μίσθωση
και εν συνεχεία θα εκδοθεί το αντίστοιχο παραστατικό (απόδειξη/τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών).

Περαιτέρω συμφωνείται ότι στην περίπτωση που επέλθει προφορική συμφωνία, η ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΣ θα εκδώσει απόδειξη είσπραξης για το αντίτιμο που θα λάβει αμέσως μετά την προφορική συμφωνία και έως ότου ολοκληρωθεί η κατάρτιση της κύριας σύμβασης. Ο/Η ΕΝΤΟΛΕΑΣ υποχρεούται αργότερα να καταβάλει επιπλέον το νόμιμο Φ.Π.Α. 24% ώστε η ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΣ να εκδώσει το αντίστοιχο παραστατικό (απόδειξη/τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών) και έως τότε το αντίτιμο που έλαβε η ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΣ θα θεωρείται προκαταβολή/έναντι υπηρεσιών.

Η προαναφερόμενη αμοιβή θεωρείται δίκαιη, εύλογη και όχι υπερβολική, εφόσον ο/η ΕΝΤΟΛΕΑΣ αναγνωρίζει τη διαμεσολάβηση και διαπραγματευτική προσπάθεια που θα καταβάλλει η ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΣ για την επαφή μεταξύ του/της και ιδιοκτητών/εκμισθωτών και σε περίπωτση υπαναχώρησης του/της ΕΝΤΟΛΕΑ, η ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΣ δύναται να παρακρατήσει το σύνολο του όποιου αντίτιμου έλαβε ως αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες διαμεσολάβησης που παρείχε. Σε περίπτωση δε που ο/η ΕΝΤΟΛΕΑΣ ενεργεί ως αντιπρόσωπος τρίτων προσώπων και παραλείψει τη γνωστοποίηση αυτή, ακόμα και από ελαφριά αμέλεια, δηλώνει υπεύθυνα ότι εξακολουθεί να οφείλει ολόκληρη τη μεσιτική αμοιβή. Η αμοιβή θα καταβληθεί εξ ολοκλήρου και χωρίς άλλη όχληση και μάλιστα αποκλειστικά στον κάτωθι τραπεζικό λογαριασμό της επιχείρησης, εφόσον αφορά αντίτιμο μεγαλύτερο των 500,00€.
Ψηφιακή τραπεζική VIVA WALLET (BIC: VPAYGRAA ) / IBAN: GR8670100000000291185697762
Δικαιούχος: ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ KINFEEL ESTATE

Συμφωνείται ρητά και συνομολογείται ότι η ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να αντικαταστήσει ή/και να διαγράψει οποιοδήποτε περιεχόμενο τους παρόντος πλην της αμοιβής της, ανάλογα με τις πολιτικές της επιχείρησης και όπως αυτές δύναται να διαμορφωθούν μελλοντικά, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση ή συγκατάθεση του/της ΕΝΤΟΛΕΑ. Σε περίπτωση τροποποίησης, οι αλλαγές θα αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο www.kinfeelestate.eu. Ο/Η ΕΝΤΟΛΕΑΣ κατανοεί απόλυτα ότι θα πρέπει να ελέγχει τον προαναφερόμενο διαδικτυακό τόπο ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να παραμένει ενήμερος/η για τυχόν τροποποιήσεις του παρόντος, τις οποίες αποδέχεται πάραυτα, έχοντας ως σκοπό την ομαλή συνέχιση της συνεργασίας. Η παρούσα συμφωνία θεωρείται ειδική και τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται αμοιβαίως για την πιστή τήρηση της. Για κάθε διαφορά που απορρέει από την παρούσα, συμπεριλαμβανομένων των διαφορών που αφορούν την ύπαρξή ή την εγκυρότητά της, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Λάρισας ενώ τα δικαιώματα που παρέχει, δε χάνονται αν δεν ασκηθούν προσηκόντως.


Η παρούσα αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και υπογράφηκε.


Η ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΣ                                                  Ο/Η ΕΝΤΟΛΕΑΣ