Εντολή Ανάθεσης Ακινήτου (Σύμβαση Μεσιτείας)

Σήμερα, στις ___ / ___ / 20___ οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:


Α) Αφενός, η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ KINFEEL ESTATE» και τον διακριτικό τίτλο «KINFEEL ESTATE ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» με δραστηριότητα τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, η οποία εδρεύει επί οδού Παπακυριαζή αρ.37-43, 41222 του Δήμου Λαρισαίων του Νομού Λάρισας, με Α.Φ.Μ.: 996776442 της Δ.Ο.Υ.: Λάρισας και Α.ΓΕ.Μ.Κ.Ο.: 000193103071, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από την Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής κα Χάμου Ειρήνη του Θεοδώρου, δυνάμει του από 03-02-2021 καταστατικού συμβολαίου Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας, εφεξής η “ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΣ” και


Β) Αφετέρου ο/η ______________________________, του ______________________________, κάτοικος: ______________________________, οδός/αριθμός: ______________________________, επάγγελμα: ______________________________, με Α.Δ.Τ.: ______________________________ και Α.Φ.Μ.: ______________________________ της Δ.Ο.Υ.: ______________________________ και στοιχεία επικοινωνίας Email: ______________________________ και τηλέφωνο: ______________________________, ο/η οποίος/α συμβάλλεται στο παρόν ατομικά ή/και δια λογαριασμό επιχείρησης ή/και εταιρίας ως νόμιμος εκπρόσωπος, εφεξής ο/η “ΕΝΤΟΛΕΑΣ”,
Υπέγραψαν από κοινού την παρούσα σύμβαση, η οποία διέπεται από τους κάτωθι όρους.

Ο/Η ΕΝΤΟΛΕΑΣ ως ο ιδιοκτητής, υπεκμισθωτής ή επικαρπωτής, ζήτησε την παροχή υπηρεσιών μεσιτικού γραφείου ακινήτων από την ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟ και της υπέδειξε το ακίνητο με τα κάτωθι στοιχεία:
Είδος: ______________________________, Διεύθυνση: ______________________________, Όροφος/οι: ______________________________, Εμβαδόν: ______________________________, Χρονολογία: ______________________________, Δωμάτια: ______________________________, Μπάνια:______________________________, Τιμή: ______________________________ και Λοιπές Πληροφορίες (Ανσασέρ; Θέση στάθμευσης; Κλιματιστικό; Πόρτα ασφαλείας; Είδος θέρμανσης; Ενεργειακή κλάση; κοκ): __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
όπως αυτό απεικονίζεται στο επισυναπτόμενο στην παρούσα διάγραμμα, προκειμένου να το μεσιτεύσει σε ενδιαφερόμενους πελάτες της προς αγορά / μίσθωση ή/και να αναρτήσει, να δημοσιεύσει και να προβάλει πληροφορίες σχετικά με αυτό σε έντυπα και ψηφιακά μέσα στο διαδίκτυο και εν γένει να λειτουργήσει με οποιοδήποτε τρόπο προώθησης η ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΣ επιθυμεί.Συμφωνείται και γίνεται αμοιβαία αποδεκτό ότι στην περίπτωση κατά την οποία, το προαναφερόμενο ακίνητο πωληθεί / εκμισθωθεί σε πελάτη της ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΥ τότε το ποσό που θα εισπράξει η ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΣ από τον/την ΕΝΤΟΛΕΑ, ως μεσιτική αμοιβή, ανέρχεται σε:
α) Ποσοστό της τάξης του τέσσερα επί τοις εκατό (4%) επί της συνολικής πραγματικής αγοραίας αξίας της κυρίας συμβάσεως πλέον του νόμιμου Φ.Π.Α. 24%  για την πώληση ή
 β) Το κατ’ αποκοπή πόσο που ισούται με ένα (1) μίσθωμα πλέον του νόμιμου Φ.Π.Α. 24% για τη μίσθωση.
Περαιτέρω συμφωνείται ότι στην περίπτωση που επέλθει προφορική συμφωνία, η ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΣ θα εκδώσει απόδειξη είσπραξης για το αντίτιμο που θα λάβει αμέσως μετά την προφορική συμφωνία. Ο/Η ΕΝΤΟΛΕΑΣ υποχρεούται αργότερα να καταβάλει επιπλέον το νόμιμο Φ.Π.Α. 24% ώστε η ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΣ να εκδώσει το αντίστοιχο παραστατικό (απόδειξη ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών) και έως τότε το αντίτιμο που έλαβε η ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΣ θα θεωρείται προκαταβολή/έναντι των υπηρεσιών.

Η προαναφερόμενη αμοιβή θεωρείται δίκαιη, εύλογη και όχι υπερβολική, εφόσον ο/η ΕΝΤΟΛΕΑΣ αναγνωρίζει τη διαμεσολάβηση και διαπραγματευτική προσπάθεια που θα καταβάλλει η ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΣ για την επαφή μεταξύ του/της και υποψήφιων πελατών και σε περίπωτση υπαναχώρησης του/της ΕΝΤΟΛΕΑ, η ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΣ δύναται να παρακρατήσει το σύνολο του όποιου αντίτιμου έλαβε ως αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες διαμεσολάβησης και μεσιτείας που παρείχε. Σε περίπτωση δε που ο/η ΕΝΤΟΛΕΑΣ ενεργεί ως αντιπρόσωπος τρίτων προσώπων και παραλείψει τη γνωστοποίηση αυτή, ακόμα και από ελαφριά αμέλεια, δηλώνει υπεύθυνα ότι εξακολουθεί να οφείλει ολόκληρη τη μεσιτική αμοιβή. Η αμοιβή θα καταβληθεί εξ ολοκλήρου και χωρίς άλλη όχληση και μάλιστα αποκλειστικά στον κάτωθι τραπεζικό λογαριασμό της επιχείρησης, εφόσον αφορά αντίτιμο μεγαλύτερο των 500,00€.
Ψηφιακή τραπεζική VIVA WALLET (BIC: VPAYGRAA ) / IBAN: GR8670100000000291185697762
Δικαιούχος: ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ KINFEEL ESTATE

Η παρούσα συμφωνία θεωρείται ειδική, τροποποιείται μόνον εγγράφως αποκλειομένου οποιουδήποτε άλλου περί τούτου αποδεικτικού μέσου και αυτού του όρκου συμπεριλαμβανομένου, τα δε δικαιώματα που παρέχει δεν χάνονται αν δεν ασκηθούν προσηκόντως και τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται αμοιβαίως για την πιστή τήρηση της. Για κάθε διαφορά που απορρέει από την παρούσα, συμπεριλαμβανομένων των διαφορών που αφορούν την ύπαρξή της, την εγκυρότητά της ή την λήξη της αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Λάρισας.

Η παρούσα αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε, υπογράφηκε και παραμένει σε ισχύ εώς την από κοινού λύση της.


Η ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΣ                                          Ο/Η ΕΝΤΟΛΕΑΣ